Modellering mobiliteitsscenario's Halle
In Halle zijn verschillende studies en plannen uitgevoerd of nog in uitvoering. Het gaat om:

- streefbeeld ter verbreding en verdieping van het kanaal Brussel-Charleroi;
- ontwerpopdracht voor de omvorming van de N203a te Halle tot volwaardige
hoofdweg (A8);
- vernieuwd mobiliteitsplan Halle;
- afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Halle.

Het doel van deze opdracht is tweeledig. Het eerste doel is de opmaak en validatie van het stedelijke verkeersmodel van Halle. Het tweede doel is specifiek vanuit de opmaak van het streefbeeld voor de verbreding en verdieping van het kanaal, de impact van de mobiliteitsscenario's na te gaan, rekening houdende met alle relevante maatregelen uit andere studies.

Hierbij wordt de impact nagegaan van herinrichting van de overbrugging van het kanaal. Verschillende scenario's worden opgebouwd, waarbij zowel vaste bruggen als beweegbare bruggen onderzocht worden. Bijzondere aandacht gaat naar de impact op zachte weggebruikers, die in de huidige toestand volledig verweven zitten in het drukke gemotoriseerd verkeer.

Verschillende scenario's worden onderzocht en met elkaar vergeleken wat betreft de verkeersbelasting, mate van aantrekken extra verkeer, gebruik nieuwe brug vs. oude brug. Hiertoe wordt een gedetailleerdere microsimulatie opgebouwd.

© MINT nv - 2014
Projecten
Project 294
vorig project
Legal
Opdrachtgever
Periode
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact
tags
microsimulaties - verkeersmodellen
volgend project