Fietssnelweg Leuven - Tienen
© MINT nv - 2017
De provincie Vlaams-Brabant zet de komende jaren in op de realisatie van
15 fietssnelwegen die de Vlaamse Rand met Brussel verbinden.
Een deel van het goedgekeurde tracé van de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen werd op basis van de nieuwe kwaliteitseisen onvoldoende bevonden als fietssnelweg. MINT is samen met OMGEVING als onderaannemer, aangesteld voor de opmaak van een startnota met tracébepaling en haalbaarheidsonderzoek voor het deel Vertrijk - Tienen.
De opmaak van de startnota gebeurt volgens het stramien vastgelegd binnen de Omzendbrief MOW/2009/02.

De studie focust op de technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid en wenselijkheid van het goedgekeurde voorkeurstracé. In eerste instantie wordt de relevante planningscontext nagegaan en wordt per deelsegment een ruimtelijke en verkeerskundige analyse gemaakt. Op basis daarvan worden voor elk deelsegment oplossingsrichtingen voorgesteld. De uitwerking van de oplossingsrichtingen gebeurt aan de hand van criteria als routekwaliteit, breedte, lengteprofiel ... Vanuit een ruimtelijke en verkeerskundige afweging wordt voor elk deelsegment een voorkeursoplossing voorgesteld die getoetst wordt aan de doelstellingen, randvoorwaarden en visies van de verschillende partners. MINT streeft naar een optimale technische en routekwaliteit zoals opgevoerd in de kwaliteitscriteria voor fietssnelwegen. De voorkeursoplossingen worden tot op een conceptueel niveau uitgewerkt. Elke stap wordt duidelijk geïllustreerd met beeld- en kaartmateriaal.

Tot slot wordt een actieplan opgemaakt met zicht op de mogelijks te doorlopen procedures en een summiere kostprijsraming.
volgend nieuwsitem
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact