Uittekenen P&R-beleid Vlaamse Rand
© MINT nv - 2017
In opdracht van departement Mobiliteit & Openbare Werken Afdeling Beleid Vlaams-Brabant wordt een operationele beleidsvisie uitgewerkt met betrekking tot intermodale knooppunten en park and rides in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het gebied wordt gekenmerkt door congestiegevoeligheid en tegelijk een uitgebreid aanbod aan openbaar vervoer. Op dit moment is er van een coherente visie op Vlaams niveau nog geen sprake. Voor het uitwerken van de opdracht worden park and rides beschouwd als multimodale overstappunten met overstapmogelijkheden naar hoogwaardig openbaar vervoer richting Brussel. De klemtoon ligt op het dagelijkse woon-werkverkeer. De studie verloopt in nauwe samenwerking met onder meer departement Mobiliteit & Openbare Werken, De Lijn en de NMBS.

De studie verloopt in drie fasen. In de eerste fase wordt een algemene visie op park and ride uitgewerkt aan de hand van een screening van de belangrijkste handboeken. Er wordt een planningscontext opgemaakt die rekening houdt met de verschillende gewesten en beleidsniveaus. Door het analyseren van de verplaatsingspatronen van de pendel tussen Brussel en de Vlaamse Rand met behulp van het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant en floating car data worden vergelijkende kaarten gemaakt die de verhouding tussen auto- en openbaar vervoer-reistijden weergeven (verplaatsingstijdfactor). Die verhouding bepaalt op welke locaties park and rides het meeste potentieel hebben.

In de tweede fase worden potentiële park and ride-locaties opgelijst. De algemene visie uitgewerkt in de eerste fase vormt de input voor de opmaak van een multicriteria-analyse waarin de wenselijkheid en haalbaarheid van de potentiële park and rides wordt afgewogen. Circa 75 locaties worden geëvalueerd en gerangschikt volgens prioriteit.

In de derde fase worden tien gekozen park and ride-locaties uitgewerkt op conceptniveau, waarbij gemikt wordt op veelbelovende en op korte of middellange termijn realiseerbare locaties. Van deze locaties wordt onder meer een planningscontext, inschatting van het potentieel, concrete strategie en ruimtelijke inplanting en invulling uitgewerkt.
volgend nieuwsitem
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact